Browsing Tag

phân tích cơ bản

[CK Cho Người Mới] Chuyên Đề: Cách Chọn Cổ Phiếu – Chọn theo danh mục các Quỹ

Một trong những phương pháp đầu tư  an toàn được sử dụng nhiều trên thế giới là đầu tư theo danh mục các quỹ lớn, tuy nhiên các quỹ lớn thường đầu tư với tỷ trọng lớn và tầm nhìn nhiều năm, phù hợp với phong cách đầu tư dài hạn hơn là ngắn hạn.