PT Cơ bản Phần 3: Phân tích tổng quan báo cáo tài chính (part 2)

3. Phân tích tổng quan bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

– Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần chính là Tài sản và Nguồn vốn. Tài sản và Nguồn vốn luôn bằng nhau, trong đó Tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, còn nguồn vốn bao các khoản nợ vay và vốn chủ sở hữu.

Các mục chính trong bảng cân đối kế toán

3.1. Phân tích Tài sản doanh nghiệp

3.1.1. Các nội dung quan trọng được tô đỏ trong ảnh sau: