PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

”Biến động thị trường phản ánh tất cả” là cơ sở nền tảng của phân tích kỹ thuật, có nghĩa là bất cứ yếu tố nào có thể tác động lên cổ phiếu đều được phản ánh qua biến động giá. Phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và kỷ luật hơn trong giao dịch.