Phân tích cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI: UpCOM)

Cập nhật Đại hội cổ đông thường niên

Chúng tôi đã tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của VGI và sau đây là những
điểm đáng lưu ý:

Kết quả kinh doanh 2019

VGI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (+1,41% YoY) trong khi Lợi nhuận trước thuế chuyển từ lỗ 149,6 tỷ đồng (2018) thành lãi 12 tỷ đồng (2019). Diễn biến tích cực của LNTT nhờ (i) Biên lãi gộp cải thiện từ 31,4% (2018) lên 35,7% (2019) do xu hướng chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ số. (ii) KQKD của nhóm công ty liê