PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích cơ bản là đánh giá các tiêu chí liên quan đến ngành nghề, báo cáo tài chính, bản cáo bạch, báo cáo thường niên… của doanh nghiệp nhằm phát hiện lợi thế cạnh tranh, rủi ro tài chính, dự báo doanh thu – lợi nhuận, định giá doanh nghiệp.