TOP CỔ PHIẾU THEO DÕI

Danh sách cổ phiếu theo dõi được lọc theo kết quả báo cáo tài chính vào đầu mỗi kỳ dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng, định giá, chất lượng tài sản và tiềm năng doanh nghiệp. Các mã cổ phiếu được Rating và định giá theo hệ thống StockWin.