Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA: HOSE): Áp lực cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu suy giảm nhờ dịch virus Covid-19 và EVFTA

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA: HOSE): Áp lực cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu suy giảm nhờ dịch virus Covid-19 và EVFTA

Giá mục tiêu 1 năm: 18.000 Đồng/cp

Tăng: +42,9%

Giá hiện tại (tại ngày 26/02/2020): 12.600 Đồng/cp

(tỷ đồng)

4Q19

4Q18

YoY

3Q19

QoQ

% kế hoạch năm

TSLN

4Q19

4Q18

3Q19

2018

Doanh thu thuần

1.833

2.209

-17,0%

2.364

-22,5%

92%

Lợi nhuận gộp

176

197

-10,6%

200

-11,6%

9,6%

8,9%

8,4%

8,4%

Lợi nhuận từ HĐKD

155

152

1,9%

138

12,3%

8,5%

6,9%

5,9%

4,2%

EBIT

128

105

22,3%

139

-8,0%

7,0%

4,7%

5,9%

4,7%

EBITDA

195

167

17,0%

205

-4,7%

10,7%

7,6%

8,7%

7,8%

Lợi nhuận trước thuế

78

64

21,2%

86

-9,1%

4,2%

2,9%

3,6%

3,2%

Lợi nhuận ròng

64

54

19,4%

74

-13,4%

98%

3,5%

2,4%

3,1%

2,6%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ

59

52

14,4%

64

-7,5%

3,2%

2,3%

2,7%

2,3%

Nguồn: AAA, SSI Research

Lợi nhuận ròng của AAA trong Q4/2019 đạt 64 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng đáng kể 19,4% YoY nhờ sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa tăng 3%, thu nhập lãi tăng, và chi phí bán hàng giảm. Doanh thu trong Q4/2019 đạt 1.833 tỷ đồng, giảm 17% YoY chủ yếu do hoạt động thương mại giảm 25% YoY, và giá bao bì nhựa giảm 14% YoY cùng với giá dầu thế giới.

Lũy kế năm 2019 doanh thu tăng 15,3% YoY đạt 9,24 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 136,5% YoY đạt 502 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch của công ty.

(tỷ đồng)

2019

2018

YoY

% kế hoạch năm

TSLN

2019

2018

Doanh thu thuần

9.240

8.012

15,3%

92%

Lợi nhuận gộp

1.042

673

54,9%

11,3%

8,4%

Lợi nhuận từ HĐKD

810

396

104,3%

8,8%

4,9%

EBIT

817

405

101,8%

8,8%

5,1%

EBITDA

817

405

101,8%

8,8%

5,1%

Lợi nhuận trước thuế

597

254

135,2%

6,5%

3,2%

Lợi nhuận