[PT Cơ Bản] Chuyên Đề: Phân Tích Vĩ Mô

“To know values is to know the meaning of the market”

– Charles Dow –

Hoạt động của các doanh nghiệp và thị trường chứng khoán (TTCK) luôn nằm trong một môi trường kinh doanh nhất định, ở đó có các yếu tố vi mô và vĩ mô. Trước khi nghiên cứu môi trường vi mô (gồm các yếu tố nội tại của doanh nghiệp), nhà đầu tư không nên bỏ qua việc phân tích các yếu tố vĩ mô, những yếu tố bên ngoài tác động đến hành vi bên trong của doanh nghiệp và toàn thị trường.

1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

Những sự kiện như chiến tranh, bất ổn chính trị, bất kể lý do gì cũng có thể gây tổn hại, thậm chí gián đoạn hoạt động của TTCK và hiệu quả của các doanh nghiệp.

Các chính sách của chính phủ, các thay đổi trong quản lý, chi tiêu ngân sách , tổng tuyển cử, sự kiểm soát thắt chặt hay nới lỏng đối với các ngành nghề trong nền kinh tế có thể tạo các ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tương ứng.

2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT

Nền kinh tế thị trường có đặc điểm cơ bản là thị trường đóng vai trò chính trong việc phân bố sử dụng các nguồn lực trong xã hội. Trong đó, chính phủ tác động đến thị trường bằng hệ thống luật pháp.

Bởi vậy, ảnh hưởng của môi trường pháp luật đến chứng khoán là không hề nhỏ.

Ví dụ:

  • Luật chống độc quyền thường làm giảm giá cổ phiếu của các công ty bị điều chỉnh bởi nó.
  • Quy định tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu củ